eps-tang-46-sbd-nham-den-doanh-thu-khung-2018-nguyen-duc-quang-2