Quy trình Thuê nhóm bán hàng, Chia sẻ Livestream và Chính sách cộng đồng